NIEUWS

meedoen

uitvoering VN-verdrag
6 december 2017

‘De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving.’ Dit concludeert het College voor Rechten van de Mens, een jaar na de inwerkingtreding van het VN-verdag.

TEKST Silvie Warmerdam

Het verdrag waar het hier om gaat, is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het is sinds 14 juli 2016 in Nederland van kracht. Het verdrag moet leiden tot een samenleving waarin iedereen mee kan doen en gelijke rechten heeft; ook mensen met een beperking.
Het College voor de Rechten van de Mens ziet toe op de naleving van het Verdrag en bood op 1 december 2017 de eerste voortgangsrapportage aan aan Hugo de Jonge, de nieuwe minister van VWS.
Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert: ’Het is niet de handicap die de toegankelijkheidsproblemen veroorzaakt, maar de wijze waarop de samenleving is ingericht. Dit vergt aanpassingen van ons allemaal.’
De samenleving schiet vooral tekort op de gebieden arbeid, zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs.

Onderwijs
Over onderwijs is het College heel uitgesproken. Leerlingen in het speciaal onderwijs worden niet altijd op hun niveau onderwezen. Ook zet het College vraagtekens bij de kwaliteit.
In het regulier onderwijs zijn er twee knelpunten: het gebrek aan ondersteuning en/of zorg en de weigering om zorgleerlingen toe te laten tot een reguliere school.
Het College beveelt de regering aan een strategie te ontwikkelen om tot inclusief onderwijs te komen. En vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat alle kinderen en studenten – met en zonder beperking – samen onderwijs volgen.

Bewustwordingscampagne
Tegelijk met het uitkomen van het rapport is het College voor Rechten van de Mens de bewustwordingscampagne Meedoen gestart. Op de site zijn tips te vinden voor mensen zonder beperking: wat kunnen zij doen? Waarbij tip 1 eigenlijk alles al zegt: ‘Benader de persoon zoals u zelf benaderd zou willen worden.’

Lotje&co houdt je graag van nieuws over de uitvoering van het Verdrag op de hoogte. Help ons dat te blijven doen; word lid!

samen maken we Lotje mogelijk

Geef een reactie

site De Heren Van

Pin It on Pinterest